Aile Hayatımızda Hz. Peygamber


İnsanlığı eğitmek ve ahlâkını yüceltmek için örnek insan olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed’in aile hayatını incelemek, onu öğrenmek, yaşamak ve insanlığa tanıtmak, başta gelen görevlerimizden biridir. Çağımızda insanlığın, özellikle aile hayatında, derin bunalımlara sürüklenmiş olması göstermiştir ki, baş döndürücü bir şekilde ilerlemiş bulunan ilim ve teknik, insanlığın mutluluğunu sağlayamamış ve onu uçurumun kenarında yalnız bırakmıştır. Yüce Allah insanlığı bu tehlikelerden korumak için klavuz peygamberler göndermiştir. Peygamberlerin sonuncusu bütün insanlığa önder olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.

Hz. Muhammed, birçok hadisinde ailenin önemine işaret etmiş ve onun bir huzur yeri olduğunu belirtmiştir. O’nun aile hayatında, gerçek ve ebedi huzur saadetini araştırma konusunda evli insanlar için değerli tecrübe ve ibretler bulunmaktadır. Kadının narin ve hassas tabiatına dikkat çekerek ona karşı şefkatli ve sevgiyle muamele edilmesinin lüzumunu O öğretti. O, hanımlarına karşı davranışları, mükemmel ve yüce karakteri sebebiyle bir hayat örneğidir. Mükemmel bir dost ve bir baba olarak yaratılışın en ince duygularıyla bezenmiş olan Hz. Peygamber, bir aile reisinin aile fertlerine nasıl davranması gerektiğini emir ve tavsiyeleriyle açıkladığı gibi, bizzat kendi uygulamaları ile de ortaya koymuştur. Bu anlamda “En hayırlınız ailesi için hayırlı olandır. Bana gelince, ben aileme karşı en hayırlı olanınızım” (İbn Mâce, I, 636);“En hayırlınız hanımlarına karşı iyi davrananınızdır” (Ahzâb Sûresi, 21) buyurmuştur.

Bizim dünya ve ahrette mutlu olabilmemiz için bu mükemmel örneği tanımamız ve onun şahsiyetini, aile olarak onun aile hayatını, toplum olarak onun meydana getirdiği toplumu çok iyi tanımamız ve onun izini takip etmemiz lazımdır. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, “Allah’ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır” (Ahzâb Sûresi, 21) buyurmak suretiyle O’nun örnek insan olduğunu bize bildirmiş ve “De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun” (Ali İmran Suresi, 31) emri ile de O’na itaat etmemizi emretmiştir. Hz. Muhammed de “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” (Muvatta, Husnu’l-Huluk, 8) buyurarak bu kutsal görevin kendisine verildiğini bildirmiştir. Şu halde bize düşen görev bu mükemmel insanın aile hayatını örnek almak ve bunu nesilden nesile aktarmaktır. Çünkü, yolların en doğrusu O’nun yoludur. O’nun kendisi örnek bir eş olduğu gibi, temiz eşleri de, özellikle kadınlar için, birer örnektir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in hayatından alacağımız dersler de sonsuzdur.

Resulüllah hiçbir hadisinde insanların tamamen zühd ve takvaya dönük, toplum dışı ve insan ilişkilerinden uzak bir hayat sürmeleri gerektiğinden sözetmemiştir. Bunun aksine müslüman için nasıl bir yaşayış gerekiyorsa onu tavsiye etmiş, O bu yönde bize örnek olacak bir çok emsâl bırakmış bulunmaktadır. Hz. Peygamber, evinde zamanının bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, diğer kısmını da kendisine olmak üzere üçe ayırırdı. O’na göre kişinin ailesiyle geçirdiği zaman, boşa harcanmış zaman değildir. Hz. Peygamber, insanlara bildiğini anlatacağı ilk kişilerin aile fertleri olduğunu öğretmiştir. Aileye, akraba ilişkilerine verdiği önem, aile kurumunun sağlam bir şekilde ayakta durmasının yanında, mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasında da model teşkil etmiştir.

Hz. Muhammed ‘in mesajları çağımızda da aile için önemini, değerini ve canlılığını korumaktadır. Herşeyden evvel O,  Kur’an-ı Kerim’in de ifade ettiği gibi “kendisinde her hususta en güzel örneği bulacağımız rehber”dir. Cenneti kadınların ayağının altına seren, yüce bir ahlâk, edeb ve zerafet örneği olan Hz. Peygamber, her konuda olduğu gibi kadının dünyası ve kadın haklarının korunması bakımından da insanlığa rehberlik ediyordu. Ahlakı, Kur’an’dan başka bir şey olmayan Resulüllah’ın bir çok hadisinde kendisine sevdirilen üç şeyden birinin de kadın olması çok manidardır.

 Kadınlarla iyi geçinin” (Nisa suresi, 19) âyeti kerimesi Hz. Peygamber’in hem aile  hayatında uygulama alanındaki yerini almış hem de bununla ilgili sözleri sahâbilere verdiği emir ve tavsiyeler arasında önemli yer tutmuştur. Enes b. Mâlik’in şu sözü de çok anlamlıdır: “Mü’minlerin imanca en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır” (İbn Hanbel, VI/47).  Dolayısıyla Hz. Muhammed’i ve onun mukaddes ailesini örnek almaya çalışmalıyız.  O’nun evrensel mesajları, günümüzde de karşı karşıya kaldığımız bir kısım problemlerin çözümünde başvuracağımız en önemli kaynaktır.

Comments

sağolsun projeden 100aldım

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.