Add new comment

Sevenlerinin Dilinden Efendimiz (sas) – Sultan I. Ahmed Han

Sultan I. Ahmed Han (1590-1617)-

“Bahtî” ve “Ahmedî” mahlaslarıyla şiirler yazdığını bildiğimiz Sultan I. Ahmed’in, Efendimiz(sas) için yazdığı kıt’a:


“N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim

Kadem-i pâkini ol Hazret-i Şâh-i Rusûlün

Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidir

Bahtîyâ durma yüzün sür kademine o gülün”

 


(“Resullerin şâhı olan Hz. Muhammed’in ayak izi resmini, tacım gibi, başımda taşısam bunda şaşılacak bir durum yoktur; çünkü peygamberlik bahçesinin gülü, o ayak izi sahibidir.”)

 

 

Yazdığı bir diğer naat:


peygamberin ayak izi“Yâ Resûlallah kamer alnun yüzündür âfitâb

Kim göre şekl-i cemâlün ola ol âl-i cenâb

Lûtf edüp dedi Hudâ çün “Rahmete’n-li’l-âlemîn”

Na’t-i pâkünle dolu nâzil olupdur dört kitâb

Ol Resûlün medhi içre tûtî-i gûyâ olup

Sükker-i vasfıyla yâ Rab kalbüme ver feth-i bâb

Ümmet üzre sâye salaldan berü ol şâh-ı dîn

Sâyesinde geldi rahmet gitdi âhir ıstırâb

Çün hayâl-i vaslun ile eğlenir bu Ahmedî

Oldu bî-huş fikr-i vaslunla ana saçun gül-âb”a

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.