O'nu Anlatan Kitaplar

Siyer-i Nebi Dergisi 40. Sayı Çıktı

Siyer-i Nebi Dergisi bu sayısında Bedir Zaferini ele aldı.

DİMYATÎ

ahsil hayatına Dimyat'ta fıkıh okuyarak başladı. Daha sonra hocası onu hadis öğrenmeye teşvik etti. İskenderiye’ye gitti. Buradaki muhaddislerden faydalandı. Kahire’de dönemin ünlü hadis âlimlerinden ders aldı ve onlardan rivayetlerde bulundu.

İslâmî Yapılanmada Sîret ve Sünnet – İsmail Lütfi Çakan

Eser, eskimeyen ve her daim güncelliğini koruyan mevzuları içermektedir. “Sîret” ana başlığında Hz. Peygamber (sas)’in “ Şefkati”, “Hüznü”, “Sevinci”, “Özlemi”, “Hakları”, “Zor Zamanları Aşma Yöntemi”...

Süheyli

Süheylî, tefsîr ve hadîs ilminde hafız, hadîs-i şerîfleri rivâyet edenleri tanımakta mahir, kelâm ve usûl ilminde âlim, târih ve neseb ilminde çok kuvvetli; diğer ilimlerde de ilmi pek çok olup, büyük bir âlim idi. Ma’rifetteki (Allah Teâlâ’yı tanımaktaki), yani evliyalık yolundaki derecesi çok yüksek idi. Zekâsı çok kuvvetli idi.

Makrîzî

Makrîzî, Ortaçağ İslâm dünyasının yetiştirdiği en büyük tarihçilerden biri olup siyasî tarih yanında iktisat tarihi, kültürel ve sosyal tarihe dair çalışmalarıyla meşhur olmuştur.

İbn İshâk

"İçlerinde İbn İshâk olduğu müddetçe Medine'de ilim kaybolmaz. Meğazi isteyen bu gence gitsin. İbn İshâk meğâzide insanların en âlimidir."

İbnü'l-Esîr

İbnü’l-Esîr, Muhammed Cerîr et-Taberî'nin izleyicisidir.[8] Taberî ve Mesûdî gibi en büyük İslâm tarihçilerindendir. Tarih sahasında dört önemli kitabı zamanımıza ulaşmıştır. Bunların en önemlisi 10 büyük cilt halinde te'lif ettiği el-Kâmil' fi't-Târih adlı büyük İslâm Tarihi’dir.

İbn Kesîr

el-Bidâye ve’n-Nihaye Müellifi İBN KESİR Ebû'l-Fidâ' İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr (ö. 774/1373) Tarihçi, Müfessir, Muhaddis ve Şafiî Fakihi

İbn Kuteybe

İbn Kuteybe, çağının en seçkin kişiliklerinden biridir. Arap dilinin en büyük imamlarından sayılır. Lügat ve nahivde bir otori­te olduğu kadar hadis, tefsir ve Kur'an ilimlerinde de ta­nınmıştı. İbn Kuteybe’nin yaşadığı dönem Abbasilerin ilim ve medeniyette zirve olduğu dönemdir. O, geniş kültür birikimiyle devlet adamlarının da dikkatini çekmiştir.

İmam-ı Zehebî

İMAM-I ZEHEBÎ (Ünlü Hadis, Rical ve Tarih Âlimi) ŞEMSEDDÎN EBÛ ABDULLAH MUHAMMED b. AHMED b. OSMAN b. KAYMAZ EZ-ZEHEBÎ
RSS - O'nu Anlatan Kitaplar beslemesine abone olun.