Siyer-i Nebi Dersi I. Dönem I. Sınav Soruları

A-     Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulara cevap veriniz.

1. Peygamberimiz Kureyş kabilesinin hangi ailesine mensuptur?

a-Ümeyyeoğulları         b-Haşimoğulları             c-Zühreoğulları           d-Adiyoğulları

2. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye devrinde Hicaz bölgesinde olan dinlerden değildir?

a- Yahudilik               b- Mecusilik           c-Hristiyanlık             d-Budizm

3. Hangisi Arapların meşhur putlarından değildir?

a-Hübel                     b- Eşnak                 c- Lat                            d-Uzza   

4. Hürriyetine kavuşturulan kölelere ne ad verilir?

   a- Car                      b- Hilf                      c-Mevali                     d-Mele

5. Muhammed isminin anlamı nedir? 

a-Övülen                    b- Güvenilen           c- Doğru sözlü          d- Vefalı

6. İslam öncesi Mekkelilerin yazları Suriye, kışları ise Yemen’e yaptığı seferler hangi surede anlatılmaktadır?

a- Maun                      b- Kureyş                 c- Adiyat                    d- Zilzal

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi siyer ilminin konuları içinde yer almaz?

a) Peygamberimizin doğumundan vefatına kadarki hayatını inceleyen ve anlatan bir bilim dalıdır.

b) Peygamberimizin ahlakını ve yaşayış tarzını örneklerle anlatır.

c)Peygamberimizin Kur’an-ı Kerim’i nasıl tefsir edip açıkladığını inceler.

d)Peygamberimizin siyasi, askeri, idari yönlerini inceleyip anlatır.

e)Peygamberimizin tüm hayatını kaynaklarla birlikte ele alır

 8. Aşağıdakilerden hangisi Mekke, Medine ve Taif şehirlerini içine alan bölgeye ne ad verilir?

a) Hicaz bölgesi                   b) Harem bölgesi                   c) Kufe             d) Ortadoğu             e) Kutsal topraklar

8. Kâbe’yi yıkmaya gelen fakat kuşların attığı taşlarla ordusu da kendisi de helak olan komutan kimdir ve bu olay hangi surede anlatılmaktadır?    

a) Yezdücerd- Fîl                    b)Mamut-Fîl           c)Ebrehe-Kureyş              d) Ebrehe- Fîl              e)Ebabil- Fil

9. Mekke’de yapılan panayırlarda şiir yarışmaları da düzenlenir ve en iyileri Kâbe’nin duvarına asılırdı. Kâbe’nin duvarına asılan bu şiirlere genel olarak ne ad verilir?

a) Muallaka-i Seb’a              b) Hacer’ul – Esved               c) Eşar’ul-Arap             d) Eyyam’ul- Arap    e)Eşar’us-Seb’a

10. Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Peygamberin çocuklarının isimleri doğru verilmiştir?

a) Kasım, İbrahim,  Fatıma, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Abdullah

b) Abdullah, Ali, Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma

c) Zeynep, Fatıma, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Ayşe, İbrahim, Kasım, Abdullah

d) Zeynep, Fatıma, Ayşe, Ümmü Gülsüm, Kasım, İbrahim, Abdullah

e) Zeynep, Fatıma, Şeyma, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Abdullah, Kasım

11. Peygamberimizin doğum tarihi aşağıdakilerden doğru olarak verilmiştir?

a) 12 Rebiyülevvel 571           b) 12 Ramazan 571      c) 12 Muharrem 571     d) 12 Rebiyülevvel 610       e) 12 Şaban 622

12. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in amcası değildir?

a) Haris                       b) Abbas                     c) Hamza                  d) Ebu Leheb                  e) Ebu Cehil

13. Peygamberimizin annesi peygamberimiz kaç yaşındayken nerede vefat etmiştir?

a) 5-Medine  b) 4-Medine c)7-Ebva  d) 6-Ebva  e)6-Mekke

14. Annesi Âmine vefat ettikten sonra Peygamberimizi dedesine teslim eden sadık hizmetçi kadın kimdir?

a) Ümmü Süleym      b) Ümmü Atiye  c) Ümmü Fadıl         d) ÜmmüEymen e)Ümmü Gülsüm

15. Haram aylar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Recep-Şaban-Ramazan-Şevval            b) Muharrem-Safer-Ramazan-Bayram                 c) Zilkade- Zilhicce-Muharrem-Recep                               d) Zilkade- Zilhicce-Muharrem-Ramazan   e)Zilkade- Zilhicce-Muharrem-Şevval

16. Peygamberimizin babası nerede vefat etti ve defnedildi?

a) Busra     b) Ranuna     c) Ebva d) Kuba    e)Medine

17. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet gelmeden önce Arap Yarımadasında yaşayan Haniflerden değildir?

a) Zübeyr b. Avvam                    b) Varaka b. Nevfel c) Ubeydullah b. Cahş       d) Zeyd b. Amr   e) Kuss b. Saide

18. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet gelmeden önce Arap Yarımadasında yaşayan Haniflerden biridir?

a) Hz. Ömer             b) Ubeydullah b. Cahş       c) Ebu Talip                  d) Ebu Leheb            e) Hamza

19. Hz. Muhammed’in (sas) soyu aşağıda ismi verilen hangi peygambere dayanmaktadır?

a) Hz. İbrahim (as)     b) Hz. Yakub (as)    c) Hz. İsa (as)   d) Hz. Davud (as)        e)Hz. Yusuf (as)

20. Bir kimsenin haksız olmasına rağmen kavmine yardımcı olmasına ne denilir?

a) Cahiliye       b) Asabiyet       c) Muahat    d) Hilf       e) Car                

21. Hz. Peygamber kaç yaşındayken ve nerede annesi vefat etmiştir?

a) 5-Medine  b) 4 –Medine  c) 7 – Ebva  d) 6-Ebva e)5-Mekke

22. Annesi Amine vefat ettikten sonra peygamberimizi dedesine teslim eden sadık hizmetçi kadın kimdir?

 a) ÜmmüSüleym        b) Ümmü Atiye     c) Ümmü Fadıl       d) ÜmmüGülsüm       e)ÜmmüEymen

23. Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Babası Peygamberimiz doğmadan önce vefat etmiştir.  b)Fil Olayı’ndan önce dünyaya geldi.

c) “Muhammed” ismini annesi ve dedesi koydu.           d)4 yaşına kadar süt annede kaldı.

e)Dedesi Abdulmuttalip ölmeden önce O’nu amcası Ebu Talip’e emanet etmiştir.

24. Peygamberimizin Mekkeliler arasındaki en meşhûr lakabı neydi ve ne anlamına geliyordu?

a) Muhammed- Övülen, sevilen              b) el-Emîn – Masum, günahsız  c) Er-Rasûl- Elçi      

d) El-Emîn- Güvenilir, sağlam  e) Mustafa- Seçilmiş

25. Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumundaki sosyal sınıflardan değildir?

a)Hürler             b) Köleler       c) Kadınlar       d) Mevlalar        e)Cariyeler

26. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in amcası değildir?

a) Haris                 b) Abbas     c) Zeyd    d) Ebu Leheb        e) Zübeyr

 

B-      Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını yazınız.

27. Bedevi ve Hadarî kavramlarını açıklayınız.

28. Cahiliye Araplarının, putlara tapma sebepleri nelerdir, yazınız.

29. Siyerin konusu ve amacı nedir?

30. Haram ay ne demektir? Bu aylarda yapılan savaşlara ne ad verilmiştir?

31. Fil olayının sebep ve sonuçlarını yazınız.

32. Cahiliye döneminde Mekkelilerin temel geçim kaynağı nedir?

33. Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede doğmuştur. Anne ve baba adlarını yazınız.

34. Daru’n-Nedve nedir, açıklayınız.

35. Cahiliye döneminde bir kimsenin haklı olsun ya da olmasın akrabalarını ve kabilesini savunmasına ne ad verilmiştir?

36.  “Cahiliye” ne demektir? Cahiliye dönemi adet ve uygulamalarından örnekler vererek açıklayınız.

37. İslam öncesi Arap yarımadasındaki sosyal sınıflar hakkında bilgi veriniz.

38. İslamiyet’ten önceki Mekke toplumu için Kâbe’nin önemini yazınız.

39. Siyer ne demektir? Siyer ilminin konusunu ve amacını yazınız.

40. İslamiyet’ten önce Mekke’deki dini inançları yazınız ve kısaca açıklayınız.

 

C-      Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

41. Mekke, Taif ve Nahle arasında bulunan ve şiir yarışmalarının da yapıldığı……….……..…..panayırı Arabistan’ın en meşhur panayırı idi.

42. Kabe’nin içinde ve çevresinde 360 kadar put bulunuyordu.Bunların en meşhuru ……………..…… adlı puttu.

43. Arabistan’da Hz. İbrahim’in dini üzere yaşayan insanlara………….denilirdi.

44. Hz. Muhammed’in dedesi ölmek üzereyken torununu oğlu ……………’e.  emanet etmiştir.

45. Kabe’yi yıkmaya gelen Fil ordusuna………….. kuşları tarafından kızgın taşlar atılmıştır.

 

D-     Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanları için  “D” yanlış olanları için “Y” yazınız.

46. (   ) Haram Aylar; Recep, Şaban, Muharrem ve Ramazan aylarıdır.

47. (   ) İslam öncesi Arap edebiyatında şiir ve hitabet çok gelişmiştir.

48. (   ) Hz. Peygamberiin Annesi Halime Ebva denilen yerde vefat etmiştir.

49. (   ) Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in asıl adı Şeybe’dir.

 

E-      Aşağıdaki terimleri açıklayınız.

50. Ficar :

51. Mele:

52. Asabiyet:

53.  Hanif:

54. Hadari:

55. Şirk:

 56. Müşrik:

57. Dar’un Nedve:

58. Muallakat :

59. Haram Aylar:

60. Bedevi:

61. Mevali:

62. Fal oku:

 

 

Yazar: 

Yorumlar

sağolun

sorular çok güzel olmuş

selamun aleykum sorular cok guzel MasAllah ama cevaplari da alabilirmiyiz daha iyi ogrenmemiz icin... Allah razi olsun. Allah'a emanet olun

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.