Örnek İnsan Hz. Peygamber

Prof. Dr. Rıza SAVAŞ 

1-      Giriş

a)      Hz.Peygamber niçin örnek bir insandır?

-          Hayat onu olgunlaştırdı (Eddebenî Rabbî fe ahsene te’dibî)

-          Vahiy onu doğruya yöneltti ve neler yapnası gerektiği konusunda ona yol gösterdi, o da başarılı oldu. (Ve vecedeke dallen fe heda. duha ) (7/199, 16/90)

b)      Ve bu sayede örnek insan oldu

-          Le kad kane leküm fîasulillahi üsvetün hasene…33/21

-          Ve inneke le ala hulukin azim. 68/4

c)      Onun Hayatı Titizlikle İzlendi

-          Ashap bu konuda üzerlerine düşeni taptı

-          Kura’an, Hadis, Sire, Şemail ve Hilye onu anlatır.

-          Bu günde onun hayatını gayri müslimler de inceliyor.

2-      O nasıl bir insandı?

a)      İnsanlarla iletişimi

-          Kusursuz bir ifadeye sahip, gereksiz konuşmaz

-          Tatlı dilli, tartışmaz, bağırıp çağırmaz

-          Güler yüzlü

-          Toleranslı, affetmeyi severdi.(Mekke fethinde muzaffer bir komutan iken, alçak gönüllü, kinden uzak ve bağışlayıcı oldu

-          Kimseyi incitmez, yanlışları düzeltirken genel konuşur (Velev künte fazzen ğalizel kalbi lenfeddû min havlik 3/159)

-          Güvenilir idi. (Peygamberlikten önce el-emin idi, özü sözü bir idi, münafıklık küfürden de beter sayılır.)

-          İkna ederdi (zina yapmak için izin isteyen gence, “annen, bacın, halan, teyzen bunu yapsın ister misin?” Deyince  vazgeçti. İ .Hanbel , V,256-7)

-          Şaka yaparken bile doğru söylerdi (Yaşlı ve kilolu Ümmü Eymen’e seni deve yavrusuyla yolculuk ettireceğim şakası)

-          Hastaları, komşuları ziyaret eder, cenazelere katılır.

-          Selam verir, alır, izinsiz, kimsenin evine girmez

-          Cemaatinden göremediği insanların durumunu sorar.

b)      Hayata iyimser bakar

-          Geçici sıkıntılara aldırmaz

-          İki şeyden kolayı tercih ederdi ( Hz.Aişe: Ma huyyire Rasulullahi beyne emreyni kattu illa ehaze eyserehüma malem yekün ismen fe in kane ismen kane eb’adennasi minhu ve me’n-takama rasulullahi li nefsihi fi şeyin kattu illa en tünteheke hurmetullahi feyantekimu biha lillahi (Buhari,edeb,80, VII,101)

-          Kanaatkar olmayı tavsiye eder

-          Gönlü zengin (leyselğina an kasretil araz vela kinnel ğina ğinennefsi)

c)      Adaleti korur

-          insanlara eşit davranır, ırk, renk, cinsiyet, fakir, zengin ayırımı yapmadı

-          fakir, kimsesiz, yetim (ene ve kafilül yetimi filcenneti hakeza), hasta, garip ve çocuklarla yakından ilgilenirdi

d)     Kibirden uzaktı

-          yeri geldiğinde kahraman,

-          yeri geldiğinde halim selim

-          düşman karşısında ezilip büzülmezdi

-          mecliste boş bulduğu yere otururdu

-          kendisinin beşer olduğunu vurgulardı

-          kendi yanlışlarını bildiren ayetleri okumaktan geri durmadı, bunların ibadette okunmasını emretmekten çekinmedi. Tarihte bunun başka örneği yok.

-          kendisini kanun üstü görmezdi (kul innî ehafu in aseytü Rabbî azabe yevmin azim 39/12)

-          Giyiminde sade idi ve pejmürdeliği sevmezdi

-          Mütevazı bir evde yaşadı, 

e)      Dünya-ahiret dengesi kurulmasından yanaydı

-          itidali emreder ve aşırılıklardan sakındırırdı (beşşirû vela tüneffirû, )

-          gerçeği söyledi ve yaşadı.

-          En mükemmel insan bile iyilik-kötülük mücadelesi yapar. (Hz.Peygamber’e “yaşlandınız” dediler. O, “Beni Hud ve Şura sureleri yaşlandırdı” dedi. (Tirmizi, tefsir,56,6) Festakim kema umirte Hud(11),112, Şura (42)15

-          Hz.Pey. tevbe eder, ahlakının güzelleştirilmesi için dua ederdi.

-          İnananları zorlu bir hayatın beklediğini her fırsatta açıkladı. Göklerin ve yerin kaldıramayacağı emaneti üslendikleri bildirildi.

3-      Sonuç

a)      Düşmanları onun hiçbir ahlakî kusurunu bulamadı

-          atalarının dinini terk etti

-          şair

-          mecnun

-          sihirbaz diye tenkit ettiler

b)      Onu yıpratmak için farklı yollar izlediler

-          Alay ettiler

-          Hakaret ettiler

-          Zulmettiler, ona inananlara işkence ettiler ve onlardan bazılarını öldürdüler

-          Sosyal boykotla açlığa mahkum ettiler

c)      O, otoritesini

-          getirdiği ilahi prensiplerden

-          dayandığı doğrulardan

-          yaşadığı erdemden aldığı için zalimler onun karşısında tutunamadı

d)     İslam öncesi dönemde Araplar

-          Aciz, pasif ve korkak  insandan nefret ederdi

-          Cesaretli ve yiğit insandan hoşlanırlardı

-          Güçlü ve yiğit olduğu halde öfkesini ve gururunu yenenlere saygı duyarlardı

e)      Hz.Peygamber’in sevilmesi ve taraftar bulması

-          ağırbaşlılığı ve yumuşaklığı, acizlikten ileri gelmediğinden

-          yiğitlik ve cesareti gurur vermediğinden

İbn Hazm şöyle demiştir:

“Ahiret iyiliğini, dünya bilgeliğini, düzgün yaşayışı, bütün ahlak güzelliklerini, bütün faziletleri kazanmak isteyen kişi, Hz.Muhammed’i örnek alsın.  Çünkü Rasulullah bütün hayırlarda en ileridedir. Allah onun ahlakını övmüş faziletleri en mükemmel şekilde onda toplamış ve onu her türlü kusurlardan arındırmıştır.” (El-Ahlak ve’s-Siyer ,19-20,50)

Cafer b. Ebi Talip Habeş kralına şöyle dedi:

“Ey hükümdar! Allah aramızdan birini seçip de onu kendi elçisi olarak gönderene kadar biz

-          cahillerden idik.

-          Putlara tapardık

-          Şehvetimizden ileri gelen günahlar işlerdik

Onun bütün faziletlerini, doğruluğunu, iffetini baştan beri gayet yakından ve mükemmelen biliyorduk. O bize

-          diğer insanlara kötülük yapmaktan çekinmeyi

-          sadece tek tanrı olan Allah’a tapmayı

-          ibadet etmeyi

-          sadaka vermeyi

-          oruç tutmayı

-          ve her çeşit iyi ve güzel işleri yapmayı öğretti.

Bütün bunlar bize hoş ve cazip geldi ve bunları yapmaya başladık. Fakat bunun hemen arkasından vatanımızı terk etmeye ve senin ülkene sığınmaya bizi mecbur eden kendi vatandaşlarımızın işkence ve ezaları ortaya çıktı. Biz seçebileceğimiz bütün diğerleri arasında seni tercih etmiş bulunuyoruz. Zira senin yanında bize kimsenin zulmedemeyeceğini ümid ediyorduk.”                                                                     

Tarihte ilkler koyan niceleri unutuldu, Ama o yaşıyor.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.