SİYER DERSİ I. DÖNEM I. SINAV SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası için söylenemez?

A. Arap yarımadasında insanlar hür, esir ve kölelerden oluşuyordu.

B. Hürler, avam ve eşraf olmak üzere ikiye ayrılırdı.

C. Toplumda edebiyat gelişmiş durumdaydı, insanların çoğu okuma yazma biliyordu.

D. İslamiyet’ten önce de Kâbe kutsaldı.


2. .Aşağıdaki dinlerden hangisi Hicaz bölgesinde olan dinlerden değildir?

A. Yahudilik                                 B. Mecusilik             C. Hristiyanlık                              D. Budizim 


3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Araplarda; zilkade, zilhicce, muharrem ve recep ayları haram aylardır.

B. İslamiyet’ten önce Araplarda şiir yarışmaları yapılır, birinci gelen şiir Kâbe’nin duvarına asılırdı.

C. Kadın ve erkek köleler panayırlarda satılır ve efendileri ölünce aileye miras kalırdı.

D. Fil olayı Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında olmuştur.


4. Arapların İslamiyet’ten önce bazı adet ve uygulamaları hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A. Toplumda boşanma yaygındı ve kadının boşanma hakkı vardı.

B. Arapların inanç, adet ve uygulamalarına cahiliye adetleri denir.

C. Erkek çocuk bir övünme sebebi sayılırken, kız çocuğu utanç sebebi sayılırdı.

D. İçki, kumar, kan dökme, yetim malı yeme, zulüm ve haksızlık çok fazlaydı.


5.  Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir?

A. Muhadram       B.Hanif        C.Sabii         D.Müşrik

6. Putperestlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Her ailenin kendine ait bir putu vardı.

B. Müşrikler Allah’a değil, putlara inanırlardı.

C. Araplar putlarını Kâbe’nin etrafına yerleştirirlerdi.

D. Araplara göre putlar Allah’a ulaşmanın tek yoluydu.


7. Kâbe ile ilgili aşağıda verilenlerden bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Kâbe tarih boyunca Araplar tarafından kutsal kabul edilirdi.

B. Kâbe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından temelleri üzerine tekrar inşa edilmiştir.

C. Kâbe’ye ibadet için eklenen boş alana “harem” adı verilir.

D. Kâbe, Müslümanların ilk ve son kıblesidir.


8. Aşağıdakilerden hangisi Haniflerden değildir?

A. Zübeyr b. Avvam                    B. Varaka b. Nevfel 

C. Ubeydullah b. Cahş                 D. Zeyd b. Amr


9. Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

 A. Fiten          B. Gazve         C. Ficar          D.Seriyye


10. Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?

A.Hadari       B. Bedevi         C. Ensar       D.Göçebe


11. İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir?

 A.İsra Gecesi                 B. Mirac Gecesi        

 C.Kadir Gecesi              D. Berat Gecesi


12. Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?

A.Kureyş Suresi                        B.Vakıa Suresi         

C.Nasr Suresi                            D.Tebbet Suresi

13. İslam’ın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?

A.Daru’l Erkam                B.Daru’n Nedve    

C.Kabe                              D. Suffe


14. Hangisi Arapların meşhur putlarından değildir?

A.Hübel           B.Lat         C.Uzza         D.Eşnak


15. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A.Hz. Zeyd b. Harise          B.Hz. Ebu Bekir        

C.Hz. Ali                             D.Hz. Halid b. Velid


16. Muhammed isminin anlamı nedir?

A.Yerdekilerin ve göktekilerin övdüğü    

B. Güvenilen    

C. Doğru sözlü    

D. İnsanların sevdiği  


17. Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Peygamberin çocuklarının isimleri doğru verilmiştir?

A. Zeynep, Fatıma, Rukiye, Ayşe, İbrahim, Kasım, Abdullah

B. Abdullah, Ali, Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma

C. Kasım, İbrahim,  Fatıma, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Abdullah

D. Zeynep, Fatıma,, Ayşe, Ümmü Gülsüm, Kasım, İbrahim, Abdullah


18. Müşriklerin Hz. Peygambere bir yıl putlara bir yıl da Allah’a tapmayı önermeleri sonucu bu teklifi reddeden ayetler hangi surede yer almaktadır?

A.Kureyş Suresi                            B.Kafirun suresi                C.Kevser Suresi                 D.Karia Suresi


19.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in amcası değildir?

A.Haris        B.Abbas      C.Hamza         D.Muhsin


20.Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce yerleşik hayat yaşayan Arapların her kabilenin önde gelenlerinden bir kişinin seçilmesiyle oluşturdukları meclistir?

A.Hilf          B.Mevali           C.Mele             D.Hübel

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 

21) Hz. Peygamber ……………….  tarihinde ……….……….’de doğdu.

22) Mekkelilerin tahire (temiz kadın) diye hitap ettiği Hz. Peygamber’in ilk eşi Hz. …………………….’dir.

23) İlk vahiy ………….yılında ………………..…..’da gelmiştir.

24) Peygamberimizin nesli, kızı Hz. ………………ve damadı Hz………………’nin çocukları olan ……………..ve ………………..isimli torunlarıyla devam etmiştir.

25) Hz. Muhammed (sav)’in yirmi yaşlarında iken katıldığı ve Mekke’de zulüm ve haksızlığa son vermek amacıyla kurulan birliğe ……..….…………..denmiştir.

26) Kâbe’nin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan, Hz. Peygamberin hakemliğiyle  yerleştirilen taş…………………………………’dir.

27) Peygamberliğin beşinci yılında işkenceye maruz kalan Müslümanlar Hz. Peygamberin tavsiyesi üzerine ……………………….’a hicret etmişlerdir.

28) Hz. Peygamberin hayatı boyunca yaptığı iyilikleri unutmadığı, dedesinin yanında kaldığı süre içinde kendisine bakıcılık eden hanım sahabi ………………………………….’dir.

29) Vahyin kesintiye uğramasından sonra gelen, Hz. Peygamber’e insanları Allah’ın yoluna davet etme görevinin verildiği ayetler …………..…………  Suresi’nin ilk beş ayetidir.

30) Hz. Peygamberin hem amcası hem de süt kardeşi olan Hz. ……………………’nın İslam’ı kabul edişi tüm Müslümanları büyük bir sevince boğmuştu.

Not: 1-20. Sorular 4’er Puan, 21-30 Sorular 2 Puandır.

Başarılar dileriz…

CEVAP ANAHTARI

1. C

2. D

3. D

4. A

5. B

6. B

7. D

8. A

9. C

10. A

11. C

12. D

13. A

14. A

15. D

16. A

17. C

18. B

19. D

20. C

BOŞLUKLAR

21. 571 - Mekke

22. Hatice

23. 610 – Hira

24. Fatıma – Hasan ve Hüseyin

25. Hilfu’l-Fudül

26. Hacerü’l-Esved

27. Habeşistan

28. Ümmü Eymen

29. Müddesir

30. Hamza

Sınav sorularını word dosyası şeklinde indirmek istiyorsanız Materyal bölümünü ziyaret ediniz.

Yazar: 

Yorumlar

çok teşekkürler yararı oldu.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.