Ali ERDOĞDU

İbnü'l-Esîr

İbnü’l-Esîr, Muhammed Cerîr et-Taberî'nin izleyicisidir.[8] Taberî ve Mesûdî gibi en büyük İslâm tarihçilerindendir. Tarih sahasında dört önemli kitabı zamanımıza ulaşmıştır. Bunların en önemlisi 10 büyük cilt halinde te'lif ettiği el-Kâmil' fi't-Târih adlı büyük İslâm Tarihi’dir.

İbn Kesîr

el-Bidâye ve’n-Nihaye Müellifi İBN KESİR Ebû'l-Fidâ' İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr (ö. 774/1373) Tarihçi, Müfessir, Muhaddis ve Şafiî Fakihi

İbn Kuteybe

İbn Kuteybe, çağının en seçkin kişiliklerinden biridir. Arap dilinin en büyük imamlarından sayılır. Lügat ve nahivde bir otori­te olduğu kadar hadis, tefsir ve Kur'an ilimlerinde de ta­nınmıştı. İbn Kuteybe’nin yaşadığı dönem Abbasilerin ilim ve medeniyette zirve olduğu dönemdir. O, geniş kültür birikimiyle devlet adamlarının da dikkatini çekmiştir.

İmam-ı Zehebî

İMAM-I ZEHEBÎ (Ünlü Hadis, Rical ve Tarih Âlimi) ŞEMSEDDÎN EBÛ ABDULLAH MUHAMMED b. AHMED b. OSMAN b. KAYMAZ EZ-ZEHEBÎ

Kastallânî

KASTALLÂNÎ AHMED B. MUHAMMED Ebû'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî (ö. 923/1517) Hadis hâfızı, kelâm ve kıraat âlimi.

Şâmî

EbûAbdillâhŞemsüddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî eş-Şâfiî Sübülü’l-hüdâve’r-reşâd adlı eseriyle tanınan âlim.

Diyarbekrî

Kâdî Hüseyin b. Muhammed b. el-Hasen ed-Diyârbekrî (ö. 990/1582)Osmanlı müelliflerinden, tarihçi ve fıkıh âlimi.

Bir Medeniyet İnşacısı Olarak Hz. Peygamber–I

Peygamberlerin gönderilişindeki ortak amaç önderliktir. Yaratılış fıtratına uygun, düzgün bir hayatı yaşamanın yollarını insanlara göstermektir. Fıtratın ve neslin ifsat olmasını önlemek, inanç sapkınlığının önüne geçmektir.

Bir Medeniyet İnşacısı Olarak Hz. Peygamber(s.a.s)–II

Hz. Peygamber (sas), aile kurumundaki bireysel faaliyetten sonra, toplumsal önceliği elzem olan müesses bir kurum oluşturma yoluna gitmişti. Bu manada ilk müessesesini oluşturmuştu.

Bir Medeniyet İnşacısı Olarak Hz. Peygamber(s.a.s)–III

Hz. Peygamber (s.a.s)’in hayatında insan ve inancın yeri nedir? Hz. Peygamber (sas), Kur’ân-ı Kerim ışığında bu konuda nasıl bir davranış sergilemiş ve nasıl bir kurumsal yapı oluşturmuştur?
RSS - Ali ERDOĞDU beslemesine abone olun.