Yeni yorum ekle

SİYER DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI

1)Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

a)Hz. Hatice                 b)Hz. Zeyd         c)Hz. Hamza                d)Hz. Ebû Bekir           e)Hz. Ali

2)Ebrehe Kabe’ye giden hacıları kendi mabedine çevirmek amacıyla yaptırdığı kilise aşağıdaki şehirlerden hangisinde bina edildi? 

a) Şam                   b) Medine                 c) Kudüs                    d)Umman                 e)Yemen

3)Peygamberimize niçin el-Emin denilmiştir? 

a)Cömert olduğu için

b)Kibirli olmadığı için 

c)Dürüst ve güvenilir olduğu için         

d)Hoşgörülü olduğu için   

e)Sabırlı olduğu için

4)Müslümanların ilk hicreti nereye, hangi tarihtedir? 

a)Mekke’ye 610                    b)Medine’ye 622      c) Habeşistan’a 618              d)Taif’e 620        e)Habeşistan’a 614

5)Müslüman erkeklerden ilk şehid olan sahabe kimdir?       

 a)Hz. Zeyd         b)Hz. Üsame      c) Hz. Ammar       d) Hz. Yasir        e) Hz. Hamza  

6) Peygamberimizin soyu hangi Peygamber’e dayanmaktadır?   

a)Hz. Şit                  b)Hz. Musa          c)Hz. Yusuf             d)Hz. İbrahim        e)Hz. Hud                     

7) Peygamberimiz Kureyş’in hangi koluna mensuptur? 

a)Haşimoğulları                    b)Zühreoğulları         c)Teymoğulları                      d)Abbasoğulları       e)Esedoğulları                                   

8) Peygamber Efendimiz (sas)’in, peygamberliğinin 5.senesine (Hz. Ömer’in (ra) Müslüman olmasına) kadar geçen süre zarfında kaldığı ve  Müslümanları eğittiği evin sahibi kimdir?      

 a)Hz. Ali                        b)Erkam b. Ebi Erkam                  c)Ebu Eyyub el Ensari              d)Hz. Ebu Bekir               e)Zübeyr b. Avvam                                             

9)Peygamberimizi gören ve ona inanan kişiye ne denir?

a)Veli            b)Yüce   c)Sahabi           d)Tabiin           e)Hiçbiri 

10) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in amcalarından değildir?

a) Abbas                 b) Hamza           c) Ebu Talib                    d) Hz.Ebu Bekir       e)Ebu Leheb

11)Sadece Allah’ın bir olduğuna inanıp buna göre yaşayan insanlara verilen addır. Ayrıca bu din Hz. İbrahim’in dinidir. Bu dini inanç hangisidir?                    

a)Muahatat             b)Budizm         c) Musevilik          d)Hıristiyanlık         e) Haniflik   

12) Peygamberimizin babası ne zaman vefat etmiştir?

a) Peygamberimiz doğmadan önce

b) Peygamberimiz iki yaşında

c) Peygamberimiz altı yaşında                                    

d) Peygamberimiz sekiz yaşındayken

e) Peygamberimiz dört yaşında

13)Aşağıdaki çocuklardan hangisi Peygamberimizin ilk zevcesi  olan Hz. Hatice’den değildir?

a)Kasım                          b)Fatıma             c)İbrahim          d)Ümmü Gülsüm         e) Rukiyye

14)Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy hangi sûrenin ilk beş ayetidir?    

a) Kalem              b) Fatiha             c) Müddessir          d) Alâk                 e) Nas 

15) Hz. Muhammed annesi ………………………….. ölünce dedesi…………………………..’in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası …………………………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir?

a) Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip                           b) Amine – Abdullah  - Ebu Talib                        c) Amine – Abdulmuttalip - Hamza              

d)Hatice-Abdulmuttalip- Ebu Talib                              e) Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib

16)Hz. Muhammed’le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Mekke’de 571 yılında doğdu.                          

b) Peygamberimiz 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi.                                                                     

c) Peygamberimiz 610 yılında Nur Dağı Hira Mağarasında ilk vahyi aldı.                                    

d) Mekke’de vefat etti.

e) Sütannesinin adı Halime’dir.       

                         

17)Peygamberimiz hem destek bulmak hem de İslam’ı Mekke dışında yaymak için hangi şehre gitmiştir?

a)Habeşistan          b)Taif                     c)Yemen                        d)Şam                      e)Umman

18)620 yılında yaşanan hangi olaylar sebebiyle bu yıla “Hüzün Yılı” denmiştir?  

a) Hz. Hatice ve Ebu Talib’in vefatı                    b)Vahyin kesintiye uğraması                    c) Hz. Sümeyye ve Yasir’in şehit olması

d)Boykot                                                          e)Hz. Peygamber’in vefatı                                 

19)Hz. Peygamber(s.a.s) ilk vahyi aldığında büyük bir korkuya kapılmış, hanımı Hz. Hatice onu teselli etmiş ve amcaoğlunun yanına götürmüştür. Bu olaydan kısa bir süre sonra vefat eden bu akrabanın adı nedir?                           

a) Ebu Bekir es-Sıddık            b) Ebu Talib          c) Zübeyr b. Avvam             d) Zeyd b. Harise          e) Varaka b. Nevfel

20)İlk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygamber’e vahiy gelmemiştir. Bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir. Bu döneme ne ad verilir?

a) Fetretü’l-Risale

b) Kesretü’l-Vahiy

c) Fetretü’l-Vahy

d) Kesretü’l-Risale

e) Fetretü’l-Kitap

21) Müslümanlar hangi iki şahsiyetin İslamiyet’i seçmesiyle müşriklere karşı güç kazanmışlardır?

a)Hz. Ebu Bekir ve Osman

b)Hz. Hamza ve Zeyd 

c)Hz. Ömer ve Talha b. Ubeydullah

d)Hz. Hatice ve Ebu Bekir

e) Hz. Hamza ve Ömer

22) Hz. Peygamberimizin amcalarından biri onun en şiddetli düşmanları arasında yer aldı. Hakkında Tebbet Suresinin indiği bu kişinin adı nedir?

a) Ebu Leheb             b)Ebu Talib               c) Ebu Cehil               d) Abbas               e) Haris

23)Habeşistan’a hicret eden Müslümanları temsilen Habeşistan Necaşisine, İslam’ı, cahiliyyeyi, İslam’ın Hz. İsa’ya bakışını en güzel bir şekilde anlatan sahabinin adı nedir?

a) Abdurahman b. Avf      b) Sa’d b. Ebi Vakkas           c) Zeyd b. Harise      d) Mus’ab b. Umeyr           e) Cafer b. Ebi Talib

24)Hz. Peygamber’in Taif’e giderken yanına aldığı sahabi kimdir? 

a)Hz. Ali           b)Zeyd b. Harise     c)Cafer-i Tayyar      d)Hz. Ebu Bekir    e)Varaka b. Nevfel 

25)Aşağıdakilerden hangisi boykot maddelerinden değildir?

a)Müslümanlara merhamet gösterilmeyecek b)Muhammed nerede yakalanırsa öldürülecek   c)Müslümanların evlerine girilmeyecek     d)Müslümanlardan kız alıp verilmeyecek       e)Müslümanlarla alışveriş yapılmayacak  

       

Başarılar dileriz…

CEVAP ANAHTARI

1. C

2. E

3. C

4. E

5. D

6. D

7. A

8. B

9. C

10. D

11. E

12. A

13. C

14. D

15. A

16. D

17. B

18. A

19. E

20. C

21. E

22. A

23. E

24. B

25.    B

Sınav sorularını word dosyası şeklinde indirmek istiyorsanız Materyal bölümünü ziyaret ediniz.
Yazar: 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.