Yâ ze'l- Celâli ve'l- İkrâm

3 - Peygamber Efendimiz ümmetine  "yâ ze'l- celâli ve'l- ikrâm"  zikrini sürekli ve ısrarla tekrar etmelerini tavsiye ederdi.

(Ahmed b. Hanbel, Müsned , IV,177; Tirmizî, Daavât, 91.)