Sorularla Annelerimiz

Cevap: 

“Onlara ‘Benden nasıl daha hayırlı olabilirsiniz ki eşim Muhammed, babam Hârûn, amcam Mûsâ’dır’ deseydin ya!” sözleriyle onu teselli etmiştir. (Tirmizî, “Menâḳıb”, 63)

Cevap: 

Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah

Cevap: 

Hacûn Kabristanı – Cennet-i Mualla (Mekke)

Cevap: 

Cennetu’l-Baki’ (Medine)

Cevap: 

Ümmü Rumân bint Âmir b. Umeyr

Cevap: 

Uhud, Hendek, Benî Mustalik gazveleri, Hudeybiye musahalası

Cevap: 

Zeynep binti Huzeyme. Diğerleri Resûl-i Ekrem’den (s.as) sonra vefat etmiştir.

Cevap: 

Zeyneb bint Huzeyme (r.anha) ile olan evliliğidir. Zeyneb, Rasûlullah ile olan evliliğinden kısa bir süre sonra vefat etmiştir.

Cevap: 

Hz. Meymûne bint el-Hâris radiyallahu anha

Cevap: 

Hicretin ikinci yılı Şevval ayında (Nisan 624)

Cevap: 

Hz. Zeyneb bint Huzeyme ve Hz. Hatice bint Huveylid

Cevap: 

590 yılı civarında doğdu.

Cevap: 

Hicretten önce İslamiyeti kabul etmiştir.,

Cevap: 

Hz. Peygamber ve Müslümanlar, Mekke’den hicret ettikten yedi yıl sonra ilk kez güven içinde Mekke’ye gelmişlerdi. Böyle bir bereket ve emniyetle şehre girebildikleri için Berre ismini orada “Meymûne” olarak değiştirdi. Bir başka rivayete göre Hz. Peygamber “cömert, dürüst ve itaatkâr” anlamına gelen bu ismi taşımayı insanın kendini tezkiyesi olarak kabul ettiğinden adını Meymûne olarak değiştirmiştir.

Cevap: 

İslâm’ın zuhurundan bir süre önce evlendiği Mes’ûd b. Amr es-Sekafî’den ayrılmasının ardından Ebû Rühm b. Abdüluzzâ ile evlendi.

Cevap: 

Hz. Abbas (veya Cafer b. Ebî Tâlib)

Cevap: 

Zilkade ayının yedinci gününde Mekke-Medine yolu üze­rinde bugün Nüveyriye diye anılan Şerif mevkiinde evlenmiştir.

Cevap: 

Hz. Meymûne 51 (671) yılında Şerif’te ya­hut Mekke’de bulunduğu sırada vefat etti.

Cevap: 

Baki’ Mezarlığı- Medine

Cevap: 

Yetmiş altı hadis rivayet etmiştir.

Cevap: 

Muâviye b. Ebû Süfyân veya Saîd b. Âs kıldırmıştır.

Cevap: 

Önce Benî Nadîr’in ileri gelenlerinden Sellâm b. Mişkem ile ondan boşanınca da bir kumandan olan Kinâne b. Rebî‘ Ebü’l-Hukayk ile evlenmiştir.

Cevap: 

Hicretin 7. yılı Şevval ayında

Cevap: 

Hayber’in Fethinden sonra Hicri 7. Yıl (m. 628)

Cevap: 

Hicri 50 yılının Ramazan ayında (Ekim 670) veya Hicri 52. Yılda (Eylül 672) Medine’de vefat etmiştir.

Cevap: 

Abdullah, Âmir, Züheyr, Muhâcir, Reyta ve Karîbe

Cevap: 

Huzâa kabilesinin Beni Mustalik koluna mensuptur.

Cevap: 

Benî Mustalik Gazvesi'nden sonra evlenmiştir.

Cevap: 

Benî Mustalik Gazvesi sonucunda esir edilen Hz. Cüveyriye esaretten kurtulmak için ödeyeceği fidye miktarını Sâbit b. Kays ile tesbit ettikten sonra Hz. Peygamber’in yanına gitti ve kendisini tanıtarak fidyesinin ödenmesi hususunda yardımcı olunmasını istedi. Hz. Cüveyriye, fidyesini ödeyen Hz. Peygamber’in evlilik teklifini kabul ederek “müminlerin annesi” oldu. Başka bir rivayete göre; babası esir düşen kızını kurtarmak için Medine’ye geldi ve fidyesini ödedikten sonra onu Hz. Peygamber’le evlendirdi.

Cevap: 

Müslüman olmadan önceki adı “sâliha, hayırlı kadın” anlamında Berre idi. Böyle adlar almayı insanın kendi kendini temize çıkarması olarak değerlendiren ve bunu hoş karşılamayan Hz. Peygamber ona “küçük kız” anlamında Cüveyriye adını verdi.

Cevap: 

Hz. Peygamber'in Hz. Cüveyriye ile evlendiğini duyan Müslümanlar Resûl-i Ekrem’i memnun etmek için onun akrabaları olarak kabul ettikleri Mustalikoğulları’na mensup diğer esirleri de serbest bıraktılar. Bu evlilik Mustalikoğullarının hem özgürlüklerine kavuşmalarına hem de Müslüman olmalarına vesile olmuştur.

Cevap: 

- Hz. Meymûne, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) zevcesi) - Hz. Ümmü’l-Fazl Lübâbe, Hz. Abbas b. Abdülmuttalib’in hanımı, - Hz. Lübâbe es-Suğrâ, Hz. Hâlid b. Velîd’in annesi, - Hz. Selmâ (Sülmâ) bint Umeys, Hz. Hamza’nın karısı, - Hz. Esmâ bint Umeys, Hz. Ca‘fer b. Ebû Tâlib’in hanımı.