Hamza

569 veya 570 yılında Mekke'de doğdu. Hale bint Vüheyb'dir. Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'den süt emdikleri için Hz. Peygamber ile sütkardeşi,  aynı zamanda çocukluk ve gençlik yıllarında arkadaş ve dost oldukları bilinir. Bi'setin 2 (612) veya 6. yılında (616) Müslüman olduğu nakledilmektedir. Rivayete göre, Ebu Cehil ve adamlarının Resul-i Ekrem'e hakaret ettiklerine şahit olan Abdullah b. Cüd'an'ın cariyesi, av dönüşü Kâbe’yi tavaf etmekte olan Hamza'ya gördüklerini anlatmış. büyük bir öfkeye kapılan Hamza elindeki yay ile Ebu Cehil'i yaralamış ve “işte ben de Muhammed'in dinini benimsiyorum. Cesareti olan varsa gelsin dövüşelim" diyerek İslamiyet'i kabul ettiğini ilan etmiştir. Hamza’nın İslamiyet’i benimsemesiyle Müslümanlar güç kazanmıştır. Hz. Peygamber muâhât sırasında onu Külsum b. Hidm ile kardeş yapmıştır. Rasûlullah, ilk seriye olan Sifülbahr seferinde Hz. Hamza'yı kumandan tayin etti. Ebva ile Zül'uşeyre ve Kaynuka Gazvesi'nde Rasûl-i Ekrem'in sancağını taşıdı. Bedir savaşının önde gelen kahramanlarındandı. Uhud Gazvesi’nde Cübeyr b. Mut’im’in kölesi Vahşî azat edilmesine karşılık olarak Hz. Hamza’yı şehit etti. Rasûl-i Ekrem, Hz. Hamza’nın vücuduna müsle yapıldığını görünce çok üzüldü. Hz. Peygamber, Hamza'nın Allah ve Rasûlü'nün aslanı, şehidlerin efendisi olduğunu söyleyerek halası Safiyye ile kızı Fatıma yı teskin etti. Hz. Hamza'nın cenaze namazını Rasûl-i Ekrem kıldırdı, arkasından diğer şehitlerin namazı kılındı. Hamza, kız kardeşinin oğlu Abdullah b. Cahş ile aynı kabre konuldu. Hz. Hamza, Uhud Savaşı'nda dillere destan olacak şekilde bir kahramanlık göstermiş, savaşın bütün tekniklerini kullanmış, gazi ve şehidlerin pîri sayılmıştır. Bundan dolayı İslam tarihinde "seyyidüşşüheda" ve "esedullah” diye anılır. Hz. Hamza yaşadığı dönemde idari ve ilmi faaliyetlere katılamadığından kaynaklarda hakkında fazla bilgi yoktur.

Mekke’nin fethinden sonra Medine’ye gelip Hz. Peygamberin huzuruna çıkan Vahşi, Hamza’yı nasıl şehit ettiğini anlattı. Vahşiye kötü bir söz söylemeyen ve kendisini bağışlayan Allah Rasûlü, amcasına olan sevgisinden ötürü gözüne gözükmemesini söyledi.  Hamza’nın Havle bint Kays'tan Umare, Bintü'I-Mille b. Mâlik el-Evsi'den Ya'- la ve Âmir adlı üç oğlu ile Selma bint Umeys'ten Ümame adlı bir kızı olmuştu.