Cahiliye

Arapların İslâm öncesi dinî ve sosyal hayat telakkileri.

Kur’an-ı Kerim’de dört ayette câhiliye kelimesi geçmektedir: Âl-i İmrân 3/154, Ahzâb 33/33, Feth 48/26, Mâide 5/ 50.  

Câhiliye devri Arapları, Allah’ı hakkıyla bilmedikleri; O’na şeksiz ve şirksiz iman etmedikleri; bilgiden, nizamdan ve sulhtan uzak oldukları; güçlü ve asil sayılanları daima haklı kabul ettikleri ve adaletten yoksun bir hayat yaşadıkları için bu dö­neme “câhiliye” denilmiştir.