Câbir b. Abdullah

Hicretten on altı yıl önce Medine'de dünyaya geldi. Hazrec kabilesinin Beni Seleme koluna mensuptur. Babası Amdullah b. Amr b. Haram, annesi ise Enîse bint Aneme'dir. Babası ile birlikte İkinci Akabe Biatı'na katılmıştır. Yedi (veya dokuz) kız kardeşi olan Câbir, onlara bakmakla yükümlü olduğundan Bedir ve Uhud gazvelerine katılamamış, ancak babası Uhud'ta şehit düştükten sonra Hamraü'l Esed gazvesi dahil tüm gazvelere katılmıştır.  Hudeybiye'de Bey'atürrıdvan'da bulunmuş ve Hz. Peygamber'in orada bulunan 1400 kişiye hitaben, "Bugün sizler yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız" (Buhârî, "Meğâzî", 35) hadisini rivayet etmiştir.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra muhtelif savaşlara katılan Cabir, Şam'ın Fethinde de bulundu. Hz. Osman'ın şehadetinden sonra vali sıfatıyla Mekke ve Medine'ye gelen Haccâc, halifeyi şehit ettikleri ithamıyla şehir halkına hakaret edip bazı sahabilerle birlikte Câbir b. Abdullah'ın da ellerini kurşunla damgalattı. Hayatının sonralarına doğru gözlerini kaybeden Câbir, h. 78 (697) yılında Medine'de vefat etti. Câbir b. Abdullah, Akabe Biatı'nda bulunanlardan en son vefat edendir. Cenaze namazını Hz. Osman'ın oğlu Ebân b. Osman'ın kıldırdığı rivayet edilmektedir. Câbir, Etekleri topuklarına değmeyen bir izâr giyer, beyaz sarığının ucunu arka taraftan dışarı sarkıtır, bembeyaz saçını ve sakalını zaman zaman sarıya boyardı.

Câbir b. Abdullah, RasûL-İ Ekrem'in özel iltifatına mazhar olan sahabilerden biridir. Hz. Peygamber onu devesinin arkasına bindirmiş, hastalandığı zaman ziyaretine gitmiş, babasının şehadeti dolayısıyla üzüldüğü­nü görünce, onun Allah Teala'nın iltifatına nail olduğunu haber vererek kendisini teselli etmiştir. Yine Hz. Peygamber, maddi sıkıntılar içinde bulunduğunu bildiği Câbir'den devesini kendisine satmasını istemiş, deveyi satın aldıktan sonra da ona hediye etmiştir. Bu olay "Leyletü'l-ba'îr" (deve gecesi) diye anı­lır. Câbir, o gece Rasûl-i Ekrem'in kendisi için yirmi beş defa istiğfar ettiğini söyler. Câbir b. Abdullah, Hz. Peygamber'den ve diğer sahabilerden pek çok hadis rivayet etmiştir. Binden fazla hadis rivayet eden altı sahabiden (muksirûn) biridir.