Abdullah b. Mutî'

Kureyş’in Adîoğulları koluna mensuptur. Hz. Ömer ile aynı kabileden gelmektedir. Medine’de doğmuştur. Abdullah b. Mutî’ Emevî aleyhinde yaptığı siyasi faaliyetleri ve propagandaları ile meşhur olmuş bir sahâbîdir.

Emevî aleyhtarı ilk girişimi Muaviye devrinde gerçekleşmiştir. Emevî yönetimi halkı kışkırttığı gerekçesiyle Abdullah’ı Medine’de hapis etmiştir. Ancak bu duruma kabilesi Adîoğulları şiddetle karşı çıkmıştır. Karşı çıkanların başında da Abdullah b. Ömer bulunmaktaydı. Kabilesinin savunması sayesinde serbest bırakılmıştır.

Hz. Hüseyin’i Kûfe’ye gitmemesi için ikna etmeye çalışmış ancak bunu başaramamıştır. Yezid b. Muaviye’nin hilafetine tepki olarak Medine’yi terk etmek istemiştir.  Abdullah b. Ömer’in tavsiyesi ile bu düşüncesinden vaz geçmiş ve Medine’de kalarak Emeviler aleyhinde faaliyetlerine devam etmiştir. Mekke’de halifeliğini ilan eden İbn Zübeyr’e insanların biat etmesi için çalışmalar yapmıştır.

Emevi ordusu Medine’yi muhasara edince halkı cesaretlendirmek için okuduğu hutbesi ile meşhur olmuştur. Harre Olayı’nda Emeviler’e karşı savaşmıştır. Medine ele geçirilince İbn Zübeyr’in yanına giderek onun safında savaşmaya devam etmiştir. Abdullah b. Zübeyr tarafından Kûfe’ye vali olarak atanmıştır. Ancak kısa süre sonra şehirde patlak veren olaylardan dolayı endişeye kapılarak tekrar Mekke’ye dönmüştür. H. 66 yılında Mekke’nin kuşatma altına alındığı, Kâbe’nin mancınıklarla taşa tutulduğu olaylarda yaralanmıştır. Kısa bir süre sonra da vefat etmiştir.