Abdullah b. Ebû Evfâ

Künyesi Ebû Muaviye’dir. Babasına nisbetle İbn Ebû Evfa diye de anılmıştır. Babasının asıl adı Alkame’dir.  Arapların Eslemî kabilesine mensuptur.

Hudeybiye’de bulunmuştur. Hayber’in fethi ve Huneyn savaşına da katıldığı aktarılmaktadır. Hulefâ-i Raşidîn döneminde fetih hareketlerine katılmak için pek çok sahâbî gibi o da Kûfe’ye yerleşmiştir. Hayatının son yıllarında gözlerine kaybetmiştir. Ashabın uzun ömürlülerindendir, yüz küsur yaşında vefat etmiştir. Sahabeden Kûfe’de en son vefat sahâbînin Abdullah b. Ebû Evfâ olduğu rivayet edilmektedir (ö.  86/705).

Abdullah Ebû Hanife’nin görmekle müşerref olduğu dört sahâbîden biridir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’den rivayet ettiği 90 kadar hadisi günümüze ulaşmıştır. Bu hadislerin çoğunluğu Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer almaktadır. Abdullah’tan; İsmail b. Ebû Halid, Şa’bî, Abdülmelik b. Umeyr, Ebû İshak eş-Şeybânî, Amr b. Mürre gibi isimler hadis rivayet etmiştir.