Abdullah b. Ced

Medineli olan Abdullah b. Ced, Hazrec kabilesinin Benî Selîme koluna mensuptur. Babası Ced b. Kays, annesi Hind b. Sehl’dir. Muaz b. Cebel’in ana bir kardeşidir.  

Babası Ced b. Kays kabilesinin reisi olup birçok gazveye katılmıştır. Ancak kaynaklar onu münafıklar arasında zikretmektedir. Rivayete göre Ced b. Kays Hudeybiye’ye gelmiş fakat orada Müslümanları biate çağıran Hz. Peygamber (s.a.v.)’e biat etmemiştir. Yine rivayete göre Ced b. Kays, Tebük Seferi’ne katılmak istememiş; gerekçe olarak da Rum kadınlarının güzelliğine dayanamayacağını ileri sürmüştür. Babasının bu davranışları münafıklığı sebebiyle yaptığının farkına varan oğlu Abdullah onu uyarmaktan geri durmamış ve hakkında ayet nazil alabileceğini söylemiştir. Nitekim Tebük Seferine katılmayanlar hakkında Tevbe Suresi’nin 9, 49, 81, 82. ayetleri nazil olmuştur. Hz. Osman devrine kadar yaşayan Ced b. Kays hakkında sonradan tevbe edip samimi mümin olduğu yönünde rivayetler de vardır.

Kaynaklarda hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Abdullah b. Ced, Bedir ve Uhud Savaşlarına katılmıştır. Ölümü hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi mevcut değildir.