Abdullah b. Ayyâş

Künyesi Ebû’l-Hâris’tir. Kureyş’in Mahzumoğulları koluna mensuptur. Abdullah’ın babası ilk Müslümanlardandı. Müslüman olduktan sonra Habeşistan’a hicret etmiş ve Abdullah burada dünyaya gelmiştir. Sahabe olup olmadığı konusunda farklı rivayetler olmakla birlikte İbn Hacer ve İbn Abdülber Abdullah’ın sahabeden olduğunu belirtmişlerdir.

Kıraat bilgisi ile meşhur olmuş bir sahabedir. Kıraati arz yolu ile Übey b. Ka’b’dan öğrenmiştir. Devrinde Medine’nin kıraat sahasında en önde gelen şahsiyetlerinden biri idi. Medine’de vefat etmiştir. İbn Hibbân h.64 yılında vefat ettiğini belirtirken, Zehebî h.70’den sonra vefat ettiğine dair bir rivayet zikreder.