Abdullah b. Amr b. Âs

Abdullah, hicretten 7 yıl önce 615 yılında Mekke’de doğmuştur. Künyesi Ebû Muhammed, Ebû Abdurrahman, Ebû Nusayr’dır. Babası Arap dâhilerinden olan Amr b. el-Âs’tır. Annesi Râite bint Münibe’dir. Kureyş kabilesinin Sehmoğulları koluna mensuptur. Asıl adı Âs olup Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber (s.a.s) adını Abdullah diye değiştirmiştir. Kaynakların belirttiğine göre Muhammed adında bir de kardeşi vardır. İki eşinden toplam 7 çocuğu vardır. Eşleri, Ümmü Muhammed bint Mahmiye ve Ümmü Haşim el-Kindiyye’dir. Çocukları ise;  Muhammed, Haşim, Hişam, İmran, ÜmmüIyas, Ümmü Abdullah, Ümmü Said’dir.

Abdullah’ın, babası Amr b. Âs’tan daha önce Müslüman olduğu aktarılmaktadır. Babası ile birlikte hicretin 7. yılından sonra Medine’ye hicret etmiştir.

Abdullah Süryanice biliyordu. Ayrıca Tevrat’ı okuyabiliyordu ve yazısı da güzeldi. Bu sebeple de Hz. Peygamber (s.a.s)’den duyduğu hadisleri unutmamak için yazardı. Hz. Peygamber (s.a.vs) de ona kendisinden her duyduğu sözü ve davranışı yazabileceğine dair izin vermişti. Abdullah bu yazdığı hadisleri “es-Sâhifetü’s- Sadıka” adıyla bir kitapta toplamıştır. Bu hadisleri bir sandıkta dikkatle korurdu.

Abdullah geniş hadis ve fıkıh bilgisi ile “Abâdile” arasına girmiştir. En çok hadis aktaran sahabe olan Ebû Hüreyre onun hakkında ‘en çok hadis bilen sahab’i olduğunu söylemektedir. Bunun sebebi de Abdullah’ın hadisleri yazmasıdır.

Abdullah, babası Amr b. Âs ile birlikte birçok savaşa iştirak etmiştir. Hatta bazı savaşlarda komutanlık ve sancaktarlık da yapmıştır. Bunlardan bazıları Ecnadeyn, Şam’ın Fethi, Yermük Savaşıdır. Ayıca Abdullah, Hicri 41 yılında Kûfe’ye, babasının vefatından sonra da Mısır’a vali olarak tayin edildi.

Abdullah b. Amr 72 yaşında iken Mısır’da vefat etti. Abdullah b. Amr’ın evi, Amr b. el-Âs caminin bitişiğindeydi ve öldüğünde buraya gömülmüştü. Amr b. el-Âs tarafından yaptırılmış olan bu cami (325) Abbasiler devrinde genişletilirken, Abdullah b. Amr’ın evi camiye dâhil edilmiş ve kabri de cami içerisinde kalmıştır. Günümüzde de yeri bellidir.