Abbâs b. Mirdâs

Kaynaklarda hakkında pek fazla bir bilgi olmayan bir sahabedir. Künyesi Ebü’l- Heysem’dir. Sülemî kabilesine mensuptur. Babasının putlara taptığı hakkında elimizde bilgiler olmasına rağmen Abbâs’a dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Babasının ölümünden sonra h. 8/629 yılında veya önce kabilesinden bazı kimselerle Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek Müslüman olmuştur. Kendi kabilesinden topladığı ordusu ile Mekke’nin Fethi, Huneyn ve Taif Seferlerine katılmıştır.

Müellefe-i Kulûb’den sayılan Abbâs, Huneyn’de elde edilen ganimetten kendi payına düşene itiraz etmiştir. Kendisi gibi yeni Müslüman olan başkalarına daha fazla mal verildiğini iddia ederek payından hoşnut olmadığını şiirlerle dile getirmişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) ona 100 deve daha verilmesini emretti ve Abbâs b. Mirdâs’ı memnun etti.

Abbâs Hz. Peygamber (s.a.v.)’den sonra Mekke ve Medine’de kalmayıp kendi kabilesinin yanına gitmiştir. Abbâs’ın başta Huneynle ilgili olmak üzere katıldığı savaşlara dair yazdığı kahramanlık duygularını dile getiren şiirler yazmıştır. Bunların bir kısmı günümüze ulaşmayı başarabilmiştir. El-Egânî ve İbn Hişâm’ın es-Sîre’sinde bu şiirlerin pek çok örneği mevcuttur. Yahya el-Cübûrî Abbâs b. Mirdâs’ın şiirlerinden yetmiş yedisini bir araya getirmiş ve “Divanü’l- Abbâs b. Mirdâs es-Sülemî” adıyla neşretmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’den dört hadis rivayet etmiştir.

Abbâs b. Mirdâs’ın ölüm tarihi tam bilinmemekle birlikte Hz. Osman devrinde öldüğü bilinmektedir.