Abbâd b. Bişr

Tam adı, Ebü’r Rebî’ Abbâd b. Bişr b. Vakş el-Ensârî’dir. Medineli Evs kabilesinin Eşheloğulları koluna mensuptur. Abbâd Medine’de doğmuş ve orada yaşamıştır. İslâm’la müşerref olması, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak gönderdiği Mus’ab b. Umeyr sayesinde olmuştur.

Hicretten sonra Medine’de, Utbe b. Rebia ile kardeş ilan edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in katıldığı bütün savaşlara katılmıştır. Hicretin 6. yılında Umre için hazırlık yapıldığı sırada, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Kureyşlilerin durumunu öğrenmek için gönderdiği 20 kişilik süvari birliğinin içinde o da vardı. Resûlullah’a ve diğer Müslümanlara eziyet etmesi ile tanınan Yahudi Ka’b b. Eşref’i öldürenler arasında da bulunmuştur. Hz Peygamber (s.a.v.) onu Müzeyne ve Süleymoğullarının zekâtını toplamakla görevlendirmiştir.

Son olarak Halife Ebû Bekir döneminde meydana gelen Yemâme Savaşı’na katılmış ve bu savaşta yüzüne aldığı bir kılıç darbesi ile henüz 45 yaşında iken şehit olmuştur. H.13/634

 Hz. Aişe’nin “Ensar’ın içinde üç faziletli kişi…” diye vasıflandırdığı üç kişiden biridir. Bu üç kişi; Sa’d b. Muaz, Üseyd b. Hudayr ve Abbâd b. Bişr’dir. Üseyd b. Hudayr ve Abbâd b. Bişr hakkında anlatılan bazı menkıbeler vardır. Bunlardan bazıları hadis kitaplarında da yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.siyerinebi.com/tr/mutlu-binici/abbad-b-bisr-bir-destan-kahramani