Abâdile

Abdullah’ın çoğulu olup, sahabe içerisinde geniş ilmi ve fetvalarıyla şöhret bulan Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Amr b. Âs ve Abdullah b. Zübeyr’i  ifade eden bir terimdir. Başta Hanefiler olmak üzere bazı  alimler Abdullah b. Mesud ‘u da Abadile içerisinde zikretmişlerdir.