Ali ERDOĞDU

Bir Medeniyet İnşacısı Olarak Hz. Peygamber (s.a.s)–IV

Hz. Peygamber (s.a.s) bu vesikanın başta 16. maddesi olmak üzere birçok maddede “Ehl-i Kitap” olan Yahudilerin statülerine yer vermiştir. Medine’de yaşayan dinî toplulukların hassasiyetleri ve dengeleri gözetilmiştir.

Hz Peygamber(s.a.s)’e Vahyin İniş Süreci ve Tespiti

Hz. Peygamber (sas) ümmi idi. Okuma yazması yoktu. Zaten içinde bulunduğu toplum da okuma yazma oranı çok düşük olan bireylerden oluşmuştu. İslâm’ın geldiği zamanda Mekke’de yazı bilenlerin sayısı 15 ile 20 arasında değişkenlik arz ediyordu.

İbn Seyyidünnâs

Zehebî başta olmak üzere çeşitli âlimler onu, hadis ilmini, hadis râvilerini ve tabakalarını, hadiste ihtilâf edilen konuları, hadislerdeki gizli kusurları iyi bilen, rivayet ettiği konularda kendisine güvenilen bir âlim olarak kabul ederler. Kendisi Mısır’ın bu konularda hafızı olarak kabul edilir.

İbn Kayyim el-Cevziyye

İbn Kayyim’in yönteminin ge­nel çizgileri, “orta yol’culuk”, “gelenekçi­lik” ve “anlamcılık”’ olarak ifade edilebilir. Bu anlayışını, İslâm di­nini diğer dinler arasında ve Ehl-i sünnet’i diğer mezhepler arasında konum­landırırken de göstermiştir.

İbn Hazm

Hayatının ilk dönemi babasının devlet ricalinden olmasından dolayı aristokrat ve kültürlü bir çevrede geçmiştir. Daha sonra baş gösteren ve giderek şid­detlenen taht kavgalarının doğurduğu kargaşa ortamı, ailesinin de sıkıntılı bir dönem yaşamasına yol açmıştır.

İbn Hibbân

Ebû Abdillah el-Hâkim onun hakkında şunları söylemiştir: “O, dilde, fıkıhta, hadis ve vaazda bir ilim hazinesiydi. Zamanının insanları içinde en akıllı kimselerdendi…

Kâdî İyâz

Bid’at ve hurafeden uzak inancı, zâhidâne yaşayışı, İslâmî konulardaki tavizsiz tu­tumu ve talebelerine karşı mütevazı kişi­liğiyle tanınan Kâdî İyâz zekâsı, etkileyici konuşması, hazır cevaplığı yanında Mağrib hattını güzel yazması gibi özellikleriy­le de anılmaktadır.

Mustafa Âsım KÖKSAL (1913-1998)

Cumhuriyet döneminde yazılan en önemli dört eser say deseler ben: 1. Elmalılı merhumun Tefsiri, 2. Ahmed Naim ile Kâmil Miras’ın Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 3. Ömer Nasuhi Bilmen’in Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, 4. Asım Köksal’ın İslâm Tarihi derim.

Tirmizî (r.h)

Şemail konusu bugünkü karşılığı ile Hz. Peygamber’in (s.a.s) kişilik özelliklerini ele alır. Bu anlamda siyer ilminin ana başlıkları içinde kendine yer bulur.

Halebî

Halebî, Şafiî âlimi olup, “Sîret-ün-Nebeviyye” adındaki eserin sahibidir. Zamanının allâmesi, meşâyıhın meşhûrlarının en yükseği olan büyük bir âlimdir. O sanki ilim dağlarından bir dağ, sahili olmayan bir ilim denizi idi.
Subscribe to RSS - Ali ERDOĞDU